Wyjazd z dzieckiem za granicę

Prawo rodzinne Warszawa - Adwokat

Wyjazd z dzieckiem za granicę

Jakie  warunki musi spełnić rodzic, który chce wyjechać na stałe z dzieckiem za granicę?

Jeśli rodzice dziecka żyją osobno i oboje mają pełną władzę rodzicielską wobec niego każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W takich przypadkach każdy rodzic może sam podejmować decyzje dotyczące zwykłych codziennych spraw dotyczących dziecka.  Wynika to z treści art. 97 §  1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jednakże gdy zachodzi potrzeba podjęcia decyzji w sprawie istotnej dla dziecka jak np. wyjazd z jednym z rodziców na pobyt stały za granicę drugi z rodziców mający pełną władzę rodzicielską ma prawo współdecydowania.

Innymi słowy ten z rodziców, z którym dziecko mieszka na stałe nie może wywodzić z tego faktu prawa do swobodnej zmiany miejsca zamieszkania dziecka włącznie z wyjazdem za granicę na stałe. O tym fakcie powinni zdecydować oboje rodzice, a w razie gdy nie będą w stanie dojść do porozumienia rozstrzyga o tym sąd rodzinny. Należy więc złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka. Opłata od tego wniosku wynosi 40,00 zł.

Sąd badając sprawę analizuje czy planowany wyjazd i zamieszkanie za granicą jest zgodne z dobrem dziecka. Musi więc zbadać relacje rodzinne w tym zwłaszcza więzi z tym z rodziców który zostanie w Polsce, a korzysta w tym zakresie zwykle z pomocy biegłych psychologów, którzy w czasie spotkania z dzieckiem i jego rodzicami ocenią te relacje.

Dla podjęcia przez sąd decyzji w takiej sprawie ważne są także warunki jakie rodzic, który chce opuścić kraj przygotował dla dziecka w nowym miejscu za granicą tj. warunki mieszkaniowe, edukacyjne i inne. By uzyskać zgodę sądu warto więc przedstawić materiał fotograficzny i dokumentację, która potwierdzi, że wyjazd jest odpowiednio przygotowany.

Sąd będzie również analizował możliwości utrzymywania stałego regularnego kontaktu dziecka z rodzicem, który zostaje w Polsce, gdyż wyjazd nie powinien znacząco ograniczyć tych kontaktów.
Należy pamiętać, że wyjazd z dzieckiem za granicę wbrew woli drugiego z rodziców, który ma pełną władzę rodzicielską wobec dziecka może spowodować podniesienie przez niego zarzutu uprowadzenia dziecka. To może skutkować zatrzymaniem np. na lotnisku i dalszymi konsekwencjami prawnymi.

Jeżeli jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej wobec dziecka, lub jest ona zawieszona albo nastąpiło ograniczenie tej władzy w zakresie obejmującym współdecydowanie w sprawach wyjazdu za granicę na pobyt stały decyzję o wyjeździe podejmuje samodzielnie ten z rodziców, któremu władza przysługuje w pełni.