Zabezpieczenie alimentów

Adwokat alimenty Warszawa

Komu i na jakich zasadach przysługuje zabezpieczenie alimentów?

Osoby rozpoczynające sprawy o alimenty mogą skorzystać z dodatkowej ochrony finansowej, którą gwarantuje im procedura zabezpieczenia alimentów. Możliwość taka powstała, aby zaspokoić potrzeby dziecka w trakcie ewentualnego długiego postępowania sądowego. Wystarczy we wniosku jedynie uprawdopodobnić roszczenie. Przyznane świadczenie ma zwykle formę świadczeń cyklicznych (przeważnie comiesięcznych) i trwa aż do uprawomocnienia się wyroku sądu w danej sprawie. Natomiast wysokość kwoty zabezpieczenia powinna być wskazana we wniosku (można złożyć wniosek wskazujący na pełną kwotę, o jaką się ubiegamy w postępowaniu alimentacyjnym, ale sąd najczęściej zobowiązuje pozwanego do wypłacania niższej stawki tytułem zabezpieczenia).

Ile trwa przeprowadzenie procedury zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć w pozwie, po jego złożeniu w toku postępowania albo nawet przed złożeniem pozwu w osobnym wniosku. Sąd rozpatruje go niezwłocznie a powinien nie później niż w ciągu najbliższego tygodnia, zwykle jednak zajmuje to kilkanaście dni. Sąd może dokonać takiego zabezpieczenia na tzw. posiedzeniu niejawnym tj. bez udziału stron, bazując tylko na złożonych przez stronę powodową dokumentach. Następnie postanowienie z uzasadnieniem zostaje doręczone obydwu stronom i każda z nich ma kolejne siedem dni by złożyć zażalenie, co jednak nie wstrzymuje obowiązku zapłaty. Wykonalność jest więc natychmiastowa i w sprawach tego typu jest nadawana z urzędu, w związku z czym wobec osoby, która w terminach podanych przez sąd nie dokona wpłat alimentów w odpowiedniej wysokości, można rozpocząć postępowanie komornicze. Alimenty mają pierwszeństwo przed innymi długami w zakresie egzekwowania przez komornika więc sytuacja uprawionego do alimentów jest dobra i jeśli dłużnik ma jakiś majątek czy dochód mona skutecznie uzyskać zasądzoną kwotę.