Więzi w małżeństwie – priorytet dla sądu

Prawo rodzinne Warszawa - Adwokat

Co jest najważniejsze dla sądu podczas sprawy rozwodowej?

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest kluczową przesłanką (aczkolwiek nie jedyną), którą bada sąd po otrzymaniu pozwu o rozwód.

Pożycie małżeńskie jest postrzegane w trzech wymiarach: duchowym, fizycznym i gospodarczym. Najczęściej zaczątek rozkładu pożycia następuje gdy jedna z wyżej wymienionych więzi ulega osłabieniu. Jednak zerwanie więzi tylko np. fizycznej, nie musi wcale prowadzić do zupełnego rozkładu pożycia. Przykładowo: niemoc płciowa czy choroba uniemożliwiająca  fizyczne współżycie może nie wpłynąć negatywnie na jakość sffery duchowej. I dlatego w doktrynie i orzecznictwie uznaje się, iż właśnie więź duchowa (psychiczna) odgrywa najważniejszą rolę w kształtowaniu relacji małżeńskich.  Jej brak stanowi silny przejaw rozkładu małżeństwa, jednak o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego mówi się dopiero gdy ma miejsce zanik co najmniej dwóch więzi – duchowej i fizycznej, albowiem więź gospodarcza często utrzymuje się i nie jest to przeszkodą do orzeczenia rozwodu.

Poniżej przedstawiam krótkie omówienie wyżej wymienionych więzi małżeńskich, którym sąd dokładnie przygląda się w każdej sprawie rozwodowej.

Więź duchowa (psychiczna)

Sąd analizuje jakość relacji psychicznych w oparciu o potencjał miłości, przyjaźni, zaufania, szacunku między partnerami. Negatywne i silne emocjonalnie zdarzenia, które zaszły w małżeństwie, np. przemoc, alkoholizm, zdrada, czy nawet zatajenie zarobków bądź nieuzasadniona nieobecność w domu jednego z małżonków potrafią bezpowrotnie doprowadzić do zaniku sfery duchowej.

Więź fizyczna

Realizacja funkcji prokreacyjnej rodziny zawiera się w bardzo istotnej małżeńskiej sferze seksualnej. Przyjmuje się, iż współżycie fizyczne należy do obowiązków małżeńskich; ma ono bowiem ogromny wpływ na trwałość małżeństwa i jest przejawem kondycji relacji psychicznych między partnerami. Gdy ustaje miłość, poczucie bliskości i pożądanie, zanika też więź fizyczna. Dlatego w każdej sprawie rozwodowej sąd bada również tę sferę życia małżonków. I wprost zadaje pytanie – kiedy ustało pożycie fizyczne?

Więź gospodarcza

Ten aspekt uznawany jest za najbardziej niezależny i autonomiczny. Ustanie tej więzi nie musi wpływać na jakość pożycia duchowego czy fizycznego między partnerami. Z uwagi na motywacje zarobkowe czy specyficzną sytuację rodzinną małżonkowie mogą mieszkać oddzielnie, przebywać w stanie rozdzielności majątkowej przy jednoczesnym zachowaniu silnej więzi duchowej. Z drugiej strony, nawet po orzeczeniu rozwodu małżonkowie często pozostają w silnej więzi gospodarczej prowadząc razem interesy, bądź spłacając zaciągnięty wspólnie kredyt.