Dla kogo władza rodzicielska?

Prawo rodzinne Warszawa - Adwokat

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska to obowiązek i prawo rodziców do wychowania dziecka, zajmowania się sprawami dziecka, podejmowania decyzji dotyczących jego zdrowia, edukacji i innych życiowych zagadnień, a także zarządzania jego majątkiem. Zwykle przysługuje ona obojgu rodzicom, wtedy każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jedynie o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd rodzinny. Bywają jednak przypadki, gdy władza jednego lub obojgu rodziców zostaje ograniczona orzeczeniem sądu.

Dzieje się tak, zwykle podczas sprawy rozwodowej rodziców, gdy mieszkają już osobno lub mają takie zamierzenia, a relacje między nimi są na tyle złe, że jest mało prawdopodobne, że będą w stanie współdziałać w wykonywaniu tej władzy, bo np. w ogóle się ze sobą nie komunikują lub każdy kontakt przeradza się w kłótnie. W takim przypadku sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców (temu, z którym dziecko mieszka/ ma mieszkać) ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Sąd może wydać podobne rozstrzygnięcia wobec rodziców także już po rozwodzie czy wobec osób, które nigdy nie były w związku małżeńskim. Warto tu wspomnieć o sytuacji gdy takie ograniczenie władzy jest uzasadnione tym, że jedno z rodziców przebywa na stałe zagranicą, czy cierpi na poważne uzależnienia i nie ma z nim swobodnego kontaktu, co jest niezbędne gdy np. pojawi się konieczność uzyskania zgody na zabieg medyczny u dziecka. 

Drugi przypadek ma związek z sytuacją gdy dobro dziecka jest zagrożone. Wtedy sąd może wyda odpowiednie zarządzenia. Sąd może m.in.:

  1. Zobowiązać rodziców oraz dziecko do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania planu pracy z rodziną, skierować dziecko do placówki wsparcia dziennego, skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.
  2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczenio.
  3. Poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego.
  4. Skierować dziecko do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi.
  5. Zarządzić umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w rodzinie zastępczej.