Od którego roku życia dziecka możemy pozostawiać dziecko w domu samo tj. bez opieki starszej osoby?

Prawo rodzinne Warszawa - Adwokat
niedopełnienia przez nas obowiązku opieki

Regulację dotyczącą tego zagadnienia znajdziemy w kodeksie wykroczeń

Przepis art. 82 §  6 tego kodeksu przewiduje karę grzywny lub nagany dla osoby, która zostawia dziecko do lat 7 w takich okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez nie pożaru. Mając na względzie możliwy dostęp pozostawionego w mieszkaniu dziecka do kuchni czy choćby gniazd elektrycznych możemy uznać taką sytuację jako potencjalnie zagrażającą jemu i otoczeniu.

Z kolei art. 106 kodeksu stanowi, iż osoba, która mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem dopuszcza do jego przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia, podlega karze grzywny albo nagany.

Jak interpretować przepisy

Dziecko poniżej 7 lat traktuje się tu jako osobę niezdolną rozpoznać niebezpieczeństwo lub obronić się przed nim. Wprowadzenie tej granicy wiekowej jest zapewne związane z przyjęciem założenia, że dziecko w wieku 7 lat ma już pewną wiedzę i rozeznanie co do możliwości oceny sytuacji dla niego niebezpiecznej i prawidłowej na nią reakcji, z punktu widzenia własnego bezpieczeństwa.

Istotne jest to, że wykroczenie ma miejsce już wtedy gdy dopuścimy do przebywania dziecka w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia, bez znaczenia pozostaje to, czy nastąpił skutek w postaci uszczerbku na zdrowiu dziecka. Wykroczenie jest dokonane z chwilą samego niedopełnienia przez nas obowiązku opieki lub nadzoru.

Jak należy postępować

Okoliczności niebezpieczne dla zdrowia, o których mówi przepis to takie, które według kryteriów obiektywnych stanowią realne zagrożenie dla zdrowia dziecka. To jest oczywiście regulacja stwarzająca pole do dyskusji bo to, co dla jednych wydaje się w pełni bezpieczne, dla innych – takie nie jest. Jednakże wydaje się, że dla większości osób niebezpieczne są takie sytuacje gdy dziecko pozostawione samo w domu ma swobodny dostęp do kuchenki, okien, prądu. Powstaje pytanie czy rodzice, którzy przed wyjściem z domu, w którym chcą pozostawić dziecko zastosują liczne zabezpieczenia, które oferuje obecnie technika mogą być spokojni, że wyeliminowali okoliczności niebezpieczne dla dziecka. Wydaje się, że jednak nie, albowiem dziecko może wyrządzić sobie krzywdę także nie mając dostępu do sprzętów, które powszechnie uważane są za niebezpieczne np. może skaleczyć się zabawką czy ją połknąć i nie zawsze będzie w stanie właściwie zareagować na taką sytuację.