Kary pieniężne za nie wykonywanie postanowienia o kontaktach z dzieckiem. Kiedy sąd nie powinien ich zastosować?

Prawo rodzinne Warszawa - Adwokat

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują swego rodzaju karę w postaci sankcji pieniężnej za naruszenie przesz rodzica obowiązków dot. wykonywania kontaktów z dzieckiem. Może być ona orzeczona zarówno wobec osoby, który ma wydać dziecko na kontakt jak i tej, która ma prawo do spotkania ze swoim dzieckiem.

Art. 598[15] Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Podobne zagrożenie dotyczy osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem.
Chodzi o sytuacje gdy rodzic, z którym dziecko mieszka nie wydaje dziecka na kontakt, a także gdy rodzic, który ma prawo do spotkań z dzieckiem, nie wywiązuje się z ustalonego harmonogramu.
W sytuacji gdy mimo wydania przez sąd rodzinny takiego zagrożenia osoba, której to dotyczy nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd nakaże jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.
Drugi etap postępowania w sprawie wykonania kontaktów kończy się oddaleniem wniosku albo postanowieniem nakazującym zapłatę kwoty stanowiącej iloczyn liczby naruszeń i kwoty określonej w zagrożeniu.
Klienci często pytają o przypadki wyłączające takie sankcje tj. chcą wiedzieć kiedy sąd oddali żądanie drugiej strony o zastosowanie sankcji mimo że do kontaktu nie dojdzie. Rozpoznanie takiej sprawy przez sąd wymaga badania okoliczności niewypełniania obowiązków stanowiących podstawę orzeczenia o nakazaniu zapłaty i ich oceny pod kątem odpowiedzialności tego rodzica, który nie wypełnił obowiązku.
Sąd bada czy rodzic miał możliwość wypełnienia obowiązków nałożonych orzeczeniem lub przyjętych w ugodzie. Odpowiedzialność rodzicielska wymaga należytej troski o dziecko. Jeśli rodzic powołuje się na jakieś przeszkody, które miały uniemożliwić realizację kontaktu to sąd bada czy te przeszkody leżą po stronie osoby, która nie wykonała kontaktu czy też są od niej niezależne tj. niezawinione, a jeśli tak będzie to powinien oddalić żądanie.