Ubezwłasnowolnienie osoby starszej

Prawo rodzinne Warszawa - Adwokat

Co robić gdy nasz rodzic zaczyna poważnie chorować, a jego zdolności intelektualne ulegają osłabieniu? Warto zacząć działać gdy zauważamy objawy demencji czy innych chorób, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie bo zapominają o istotnych sprawach albo są zbyt ufni wobec obcych osób, które próbują im np. sprzedać niepotrzebne im przedmioty lub w inny sposób wykorzystać.

Jak zatroszczyć się o starszych rodziców pod względem prawnym

Warto rozważyć wystąpienie do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite takiej osoby starszej. Jest to zasadne gdy widzimy, że ona potrzebuje pomocy w prowadzeniu swoich spraw (częściowe) lub z uwagi na chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy lub innego rodzaju zaburzenia  psychiczne nie jest w stanie samodzielnie pokierować swoim postępowaniem (całkowite).

Wniosek składa się w sądzie okręgowym wg miejsca zamieszkania rodzica. Nie każdy może taki wniosek złożyć, uprawnionymi są: małżonek, krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, dzieci) oraz rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy. Załącznikiem do niego powinno być aktualne zaświadczenie lekarskie od psychiatry (więc trzeba pójść z rodzicem na wizytę lub zaprosić do domu psychiatrę) i należy wskazać gdzie znajduje się dokumentacja medyczna chorego lub ją załączyć (np. wypisy ze szpitali).

Osoba która ma być ubezwłasnowolniona będzie wysłuchana przez sąd jeśli jej stan na to pozwoli. Zdarza się, że sąd wysłuchuje chorego w domu lub szpitalu, w którym przebywa. Wysłuchanie odbywa się w obecności biegłego psychologa i psychiatry lub neurologa. W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie zawsze udział bierze prokurator.

Po uprawomocnieniu postanowienia o ubezwłasnowolnieniu sąd z urzędu przesyła akta do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich wg miejsca pobytu osoby ubezwłasnowolnionej, celem ustanowienia dla niego opiekuna prawnego lub kuratora. Osobą tą jest zwykle bliski członek rodziny, który zadba teraz o sytuację osoby ubezwłasnowolnionej.

Nasza kancelaria prowadzi zwykle kilkanaście takich postępowań w roku.